Covid-19 zorg

 

Onze fysiotherapeuten Peter Falke en Sander Zegers zijn specialisten, geschoold in de herstelzorg na het doormaken van Covid-19 :

Sommige mensen hebben tijdens hun herstel na COVID-19 ernstige klachten of beperkingen. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Deze herstelzorg kan bestaan uit (psychosomatische) fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De herstelzorg wordt tot 1 augustus 2021 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket. Een belangrijke voorwaarde is de bereidheid van patiënten om mee te doen aan onderzoek naar het effect van de herstelzorg.

De minister voor Medische Zorg bekijkt momenteel of én hoe de tijdelijke regeling na 1 augustus 2021 een vervolg krijgt.

Op deze pagina staat wat paramedische herstelzorg na COVID-19 inhoudt, wie voor herstelzorg in aanmerking komt, en wat de voorwaarden zijn om de zorg te kunnen ontvangen.

Herstellen na COVID-19

Het kan per persoon verschillen hoe lang het duurt voordat je hersteld bent van COVID-19. Veel mensen herstellen snel zonder dat zij extra zorg nodig hebben. Er zijn ook mensen die extra zorg nodig hebben. Soms is zorg nodig in de vorm van medisch-specialistische zorg of revalidatiezorg.

Ook kunnen mensen bij hun herstel gebruikmaken van de huisarts, de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket.

Daarnaast is er tijdelijk en onder voorwaarden recht op vergoeding van paramedische herstelzorg uit het basispakket.

Uit welke zorg bestaat paramedische herstelzorg?

Paramedische herstelzorg kan bestaan uit (psychosomatische) fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Het verschilt per patiënt welke zorg nodig is. Afhankelijk van de klachten beoordeelt de huisarts of medisch specialist of paramedische herstelzorg nodig is en door wie deze zorg gegeven moet worden. Een verzekerde kan dus te maken krijgen met meerdere zorgverleners. De zorg wordt aangepast aan de persoonlijke situatie.

Wie komt in aanmerking voor deze herstelzorg?

Mensen die COVID-19 hebben gehad, kunnen tijdens hun herstel langdurig ernstige klachten of beperkingen ervaren. Voorbeelden van klachten zijn: benauwdheid, conditiegebrek, vermoeidheid, spierpijn of geheugen- en concentratieproblemen. Bij beperkingen kan het gaan om niet kunnen traplopen, problemen hebben met zelfverzorging, slechts kleine afstanden kunnen lopen, geen boodschappen kunnen doen, of je werk niet kunnen doen.

Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van paramedische herstelzorg. De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten welke zorg nodig is. Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis. Als iemand thuis ziek is geweest, stelt de huisarts of medisch specialist vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of de patiënt paramedische herstelzorg moet krijgen. Ook na een herbesmetting met COVID-19 kunnen mensen in aanmerking komen voor de vergoeding van herstelzorg.

Verwijzing voor paramedische herstelzorg

De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft.

  • Voor paramedische herstelzorg die is gestart op of na 1 november 2020, geldt dat er een periode van maximaal 6 maanden mag zitten tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de 1e behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
  • Voor paramedische herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020, geldt geen maximumperiode tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.

Het acute infectiestadium is de fase van COVID-19, waarin een patiënt symptomen heeft als koorts, benauwdheid met verminderde zuurstofopname, lamlendigheid, misselijkheid, diarree, heftige spierpijn of hoofdpijn. Het is inmiddels bekend dat bij sommige patiënten het acute infectiestadium heel lang kan aanhouden, met symptomen als hoesten, zuurstofarmoede, koortsaanvallen en algehele malaise.

Sommige patiënten zijn na 18 juli 2020 zonder verwijzing met paramedische herstelzorg gestart. Het is dan aan de huisarts of medisch specialist om te beoordelen of deze patiënten recht hadden op deze vorm van zorg.

Vergoeding van paramedische herstelzorg

Paramedische herstelzorg wordt vergoed vanaf de 1e behandeling. Wel geldt evt. het eigen risico (indien dit nog niet volledig gebruikt is). Paramedische behandelingen die voor 18 juli 2020 zijn gegeven, worden niet vergoed onder deze regeling.

Duur van de behandeling

Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg er nodig is. Sommige patiënten hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een behandelprogramma van enkele maanden nodig. De maximale periode van behandeling is 6 maanden.

De behandelaars brengen verslag uit aan de huisarts over de voortgang van de behandelingen. De huisarts beoordeelt na ongeveer 3 maanden of én hoe de zorg voortgezet moet worden.

Maximaal aantal behandelingen in 6 maanden tijd

Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt:

  • Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur
  • Diëtetiek: maximaal 7 uur
  • Logopedie: geen maximum

De behandelingen worden vergoed vanaf de 1e behandeling.

2e behandeltermijn

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Een medisch specialist moet vaststellen of die klachten door COVID-19 komen. Als de medisch specialist inschat dat de patiënt baat heeft bij verdere paramedische behandeling, kan hij de patiënt een verwijzing geven voor een 2e behandeltermijn van paramedische herstelzorg.

Paramedische herstelzorg na 6 maanden wordt dus alleen voortgezet als iemand specifieke, lange-termijnschade heeft. Een voorbeeld van specifieke, lange-termijnschade na COVID-19 is een blijvende longafwijking. Deze moet door de longarts worden vastgesteld. Als de longarts verwacht dat de patiënt baat heeft bij verdere paramedische behandeling, dan kan verwijzing voor een 2e behandeltermijn plaatsvinden. Andere voorbeelden van specifieke lange-termijnschade zijn blijvende verkortingen van pezen of spieren (contracturen) of blijvende stoornissen aan zenuwen (neuropathieën).

In deze 2e behandelperiode geldt opnieuw een maximale behandelomvang per zorgvorm:

  • Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur
  • Diëtetiek: maximaal 7 uur
  • Logopedie: geen maximum

Revalidatie na COVID-19 bij Fysiotherapie De Groote Wielen

Onze (psychosomatisch) fysiotherapeuten Sander Zegers en Peter Falke zijn geschoold in het begeleiden van het revalidatieprogramma voor patiënten na het doormaken van een coronabesmetting.

Wij werken in ons gezondheidscentrum De Groote Wielen, indien nodig, samen met verwijzers, ergotherapie, logopedie, diëtiste en/of psychologie.